Forfatter Emne: Vedtægterne 8 oktober 2011  (Læst 1855 gange)

Offline Hinze

Vedtægterne 8 oktober 2011
« Dato: 03. Januar - 2013, 23:09 »
Vedtægter for T3 Klub Danmark

§ 1 Navn og formål
Stk. 1 Foreningens navn er ”T3 Klub Danmark” og dens adresse er: Formandens adresse.

Stk. 2 Foreningens formål er:
.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen T25 (T3)
.. fremme interessen for disse køretøjer
.. at indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk materiale vedrørende T3.

Formålet er desuden at fremme den venskabelige og kammeratlige ånd blandt alle, der interesserer sig for T3, blandt andet ved at afholde møder samt arrangere udflugter og træf, hvor gæster er velkomne.


§ 2 Medlemskab
Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle personer, erhvervsvirksomheder og andre foreninger. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til 3. part. Flere personer i samme husstand kan godt være medlem.

Stk. 2 Indmeldelse kan ske skriftligt ved henvendelse til foreningens adresse eller via e-mail, med opgivelse af navn og adresse. Indmeldelsen effektueres først når kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted, er betalt.

Stk. 3 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor og flertal i bestyrelsens stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen kan efterprøves ved næstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Æresmedlemmer har samme rettigheder som alm. medlemmer, men betaler ikke kontingent.

Stk. 5 Bestyrelsen kan med alm. flertal beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet gældnende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Ekskludering skal stadfæstes på efterfølgende ordinære generalforsamling.

Stk. 6 Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre og fratages alle tillidsposter.

Stk. 7 Udmeldelse i utide skal ske skriftligt til formanden. Resterende kontingent refunderes ikke.


§ 3 Kontingent
Stk. 1 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Ved indmeldelse efter 30/6 er det halv kontingent.

Stk. 2 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 3 Ved indmeldelse efter indkaldelse til generalforsamling, skal der medbringes dokumentation for indbetaling af kontingent..


§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1 Foreningens varetages af en bestyrelse bestående afmindst 5 medlemmer. Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst én person fra hver af følgende regioner: Jylland, Fyn, Sjælland/Lolland-Falster. Foreningens daglige ledelse udgøres af formand og kasserer.

Stk. 2 Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand m.v.

Stk. 3 På lige år vælges formand og evt. 1, 2. og 3. bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer og evt. 4. og 5. bestyrelsesmedlem, osv.. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Skt. 4 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen. Suppleanter vælger for 1 år af gangen.

Stk. 5 Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil.

Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen at følge det op, som måtte være sat i gang og føre det nødvendige tilsyn.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på skrift.

Stk. 8 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 9 Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, senest 14 dage før.

Stk. 10 Over bestyrelsesmøder føres der beslutningsreferat.

Stk. 11 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når et flertal bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 12 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 13 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5 Udvalg
Stk. 1 Bestyrelsen nedsætter de for foreningens drift nødvendige arbejdsudvalg.

Stk. 2 Bestyrelsen udpeger for hvert udvalg en formand, der bemyndiges den nødvendige kompetence med referatpligt over for bestyrelsen.

Stk. 3 Hver udvalgsformand udarbejder et selvstændigt budget for sit udvalg. Budgettet, som skal godkendes af bestyrelsen, administreres af udvalgsformanden med ansvar over for bestyrelsen.


§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Skiftevis øst og vest for Storebælt.

Stk. 3 Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse via elektroniske medier.

Stk. 4 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent, jf. § 8 stk. 1.
2. Valg af referent(er).
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse af næste års budget.
6. Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringsforslag) jf. § 8, stk. 2 og 3.
7. Valg af formand og/eller kasserer, jf. §4, stk. 2 og 3.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. §4 stk. 3.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §4 stk. 4.
10. Valg af kritisk revisor og 2 suppleanter, jf. §9, stk. 4, 5 og 6.
11. Eventuelt


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder, at der er behov derfor.

Stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af grund.

Stk. 3 I det i stk. 2 nævnte tilfælde, skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen.
Stk. 4 Indkaldelse med opgivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel, skriftligt til alle medlemmer via elektroniske medier.


§ 8 Generalforsamlings-procedure
Stk. 1 Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Forslag fra medlemmerne, som ønskes sat under afstemning inden for dagsordenen, skal sendes skriftligt til foreningens adresse senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 De indkomne forslag skal foreligge skriftligt sammen med dagsordenen på generalforsamlingen.

Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Stk. 5 Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 6 Der stemmes ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt mindst 1 stemmeberettigede person ønsker det.

Stk. 7 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.


§ 9 Økonomi
Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra den 01.01 til den 31.12.

Stk. 2 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer godkendte regninger.

Stk. 3 Der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter, og der skal udarbejdes et årsregnskab.

Stk. 4 Regnskabet revideres af 1 kritisk revisor, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 5 Den kritiske revisor vælges for 1 år. Der kan ske genvalg. Kritisk revisor må ikke være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6 Alle frivillige kontante indbetalinger, reservedele arbejdstimer tilegnet til specifikke projekter, anses som donationer og betragtes ikke som en aktie eller ejerskab i projektet.

Stk. 7 Overskud fra fælles klub-projekter og andre klub aktiver der sælges eller realiseres tilfalder alene klubkassen.


§ 10 Forpligtelser
Stk. 1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Skt. 2 Der påhviler ikke bestyrelsen eller andre medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.


§ 11 Foreningens opløsning
Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue til foreningens medlemmer.

Stk. 3 Indmeldelse i foreningen kan ikke finde sted efter der indgivet ønske om opløsning af foreningen.


Nærværende vedtægter er vedtaget på Stiftende Generalforsamling d. 8. oktober 2011
« Senest Redigeret: 14. Marts - 2013, 23:09 af hinze »